o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Informacje dodatkowe (OGÓLNY OPIS PROJEKTU): Zawód 21 wieku

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 3 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IV-V ’19 dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U)
w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy.
W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany jest 302U i 14N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) 120U i 4N , Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu (Technikum) 122U i 4N , Zespół Szkół w Bogatyni (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) 60U i 6N . Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy.

Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 302 uczniów/ uczennic (146K) i 14 nauczycieli/nauczycielek (6K) oraz doposażenie 8 pracowni kształcenia zawodowego 3 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie
i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2020 – 28.02.2023 r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Cele szczegółowe i podsumowanie

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 272U (132K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 302 U, we współpracy z otoczeniem społeczno -gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 8 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 14 nauczycieli/ek.

Cele - podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie  deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji
z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Wartość projektu: 1 561 521,60 zł.

Dofinansowanie: 1 326 086,60 zł  otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-01
Data publikacji:2022-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:2788