,,Zawodowcy na TAK''

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. REGULAMIN REKRUTACJI (format docx) można pobrać ---> tutaj

2. Umowę udziału w projekcie (format doc) można pobrać ---> tutaj

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (format docx) można pobrać ---> tutaj

4. Załączniki (format doc) można pobrać ---> tutaj

5. FORMULARZE ZGŁOSZENIA dla poszczególnych zawodów:

* Technik Architektury Krajobrazu (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Budownictwa (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Hotelarstwa (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Logistyk (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Pojazdów Samochodowych (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (format doc) można pobrać ---> tutaj

* Technik Organizacji Reklamy (format doc) można pobrać ---> tutaj

* ZSZ Murarz-Tynkarz (format doc) można pobrać ---> tutaj

* ZSZ Kucharz (format doc) można pobrać ---> tutaj

* ZSZ Mechanik Samochodowy (format doc) można pobrać ---> tutaj

Projekt: Zawodowcy na TAK

 Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 5 Szkół kształcenia zawodowego (w ramach 3 zespołów szkół) dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie I-III’17 dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek  jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 722 Uczestnikom i 61 Nauczycielom ze szkół: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu (Technikum, ZSZ), Zespól Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni (Technikum i ZSZ), Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez Uczestników kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla Nauczycieli), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe Nauczycieli. Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów.

Celem głównym jest wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 722 uczniów/uczennic (366K) i 61nauczycieli/ek (25K) 5 szkół z powiatu Zgorzeleckiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 02.01.17r. - 30.09.2018r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 578 Uczestników (60K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 722 Uczestników, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 10 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 61 nauczycieli/ek.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową szkół z Powiatu Zgorzeleckiego w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego oraz potrzeb Uczniów i Nauczycieli w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do Uczniów i Nauczycieli. Przyczynią się one do wyposażenia Uczniów w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców, przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Realizacja celów projektowych jest z jednej strony spójna z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i zarazem wpłynie pozytywnie na osiągnięcie wskaźników jak i celu głównego przewidzianego w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach Osi 10 w obszarze kształcenia zawodowego.

Planowane efekty

Podniesie kompetencji i/lub umiejętności uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych Im. Św. Barbary w Bogatyni.

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

Podniesie kompetencji lub umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół objętych wsparciem poprzez udzielone wsparcie tj. staże, kursy, studia podyplomowe.

Wartość projektu: 2 699 424,45 zł. Dofinansowanie: 2 564 124,45 zł, w tym 2 294 510,78 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-13
Data publikacji:2017-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:8794