Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

o projekcie

 

 

     Projekt: Praktyk dziś, zawodowiec jutro         

Planowany okres realizacji: od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

 

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 3 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego (Technika i Branżowe Szkoły I stopnia) dla których organem prowadzącym jest Powiat zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IX ’18 dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI - organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 671U i 31N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu (Technikum), Zespół Szkół w Bogatyni (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla N), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Wszystkie formy będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z pracodawcami.

 

Cel główny: Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 671 uczniów/uczennic(281K) i 31 nauczycieli/ek(21K) 3 szkół z powiatu zgorzeleckiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.19r.-31.08.2021r. we współpracy z otoczeniem społ.-gospo.
Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 537U(230K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.
Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 671U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.
Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 9 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.
Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 31 nauczycieli/ek.
Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

 

Wartość projektu: 3 378 802,35 zł. Dofinansowanie: 3 134 362,35 zł, w tym 2 871 981,99 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-15
Data publikacji:2019-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:4936